TOTUUS

Totuus on monimutkainen käsite. Sanaa käytetään joskus ilmaisemaan Jumalaa, joskus hartaudesta nousevaa vakaumusta ja joskus elämäntapaa. Kuuliaisuus totuudelle kuten Ystävät sen ymmärsivät, johtivat heidät toimintaan joka saattoi ulkopuolisten silmissä näyttää kummalliselta ja jopa provokatiiviselta. Varhaisille Ystäville Totuudesta todistaminen piti sisällään julkisten hartauskokousten järjestämisen, mihin rangaistuksiin se saattoikin johtaa. Se piti sisällään myös julistamista, minkä takia monia Ystäviä vangittiin. Ystävät kieltäytyivät alusta lähtien vannomasta, koska näkivät pitäytymisen totuudessa niin tärkeäksi. Heille vannominen merkitsi kahdenlaisen totuuden olemassaoloa ja heidän mielestään ihmisen tuli puhua totta kaikissa tilanteissa. Margaret Fell vangittiin ja hän menetti kaiken omaisuutensa kieltäydyttyään vannomasta uskollisuutta kuninkaalle.

TASA-ARVO

Jos jokaisen ihmisen katsotaan voivan olla suorassa yhteydessä Jumalaan, iästä, rodusta, kansallisuudesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja koulutuksellisesta asemastaan huolimatta – jos jokainen on tasa-arvoinen Jumalan rakkauden edessä ja hänellä on samanarvoinen mahdollisuus olla kanavana Jumalan totuuden ilmitulolle – siten kaikkia ihmisiä tulee pitää yhtä arvokkaina. On olemassa Siemen, Valo – ”jotakin Jumalasta” jokaisessa ihmisessä. Tämä näkemys on merkinnyt Ystäville alusta lähtien tasa-arvoa sukupuolten ja rotujen välillä. Englannissa ja Englannin siirtomaissa tämä merkitsi varallisuuteen ja luokkaan perustuvien etuoikeuksien päättymistä Ystävien keskuudessa. Japanissa ja Keniassa, missä naisen arvo on vain hiukan suurempi kuin kotitaloustavaran, se johti tytöille tarkoitettujen kveekarikoulujen perustamiseen. Se muodosti myös perustan orjuuden ja kuoleman rangaistuksen vastustamiselle.

YKSINKERTAISUUS

Ystävien keskuudessa vallitsee vakaumus siitä, että maailma tarjoaa liian monia houkutuksia totuudesta poikkeamiseen. Esimerkkeinä voi mainita varakkuuden, vallan tai nautintojen tavoittelun; liioittelu kielenkäytössä, kohtuuttomuus muodissa ja käytöksessä ja liiallinen painotus työasioihin, jopa hyvissä kohteissakin. Totuus on löydettävissä tavallisesti hiljaisessa, häiriintymättömässä johdatuksen odotuksessa ihmisen sydämessä, nöyrässä hengen yksinkertaisuudessa, joka tunnustaa maailman olevan Jumalan, ei meidän käsissämme.

Uskon periaate yksinkertaisuudesta pyrkii suuntaamaan huomiomme siihen, mikä on olennaista ja ikuista, jotta voisimme välttää ohimenevän ja epäolennaisen häiritsevän vaikutuksen. Selkeä ja rehellinen puhe ilmaisee koruttomuutta ja vaatimattomuutta. Kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan ja sen johdosta seuraava huoli ympäristön suhteen ja oikeudenmukaisen luonnonvarojen käytön suhteen ovat toinen ilmeinen tämän todistuksen näkyvä muoto. Kohtuuttomuudelle perustuva taloudellinen kasvu, tuhlaavaisuus ja keinotekoisesti luodut tarpeet nähdään olennaisina rikkomuksina yksinkertaisuuden periaatetta vastaan.

YHTEISÖ

Kaikki ihmiset ovat yhtälailla Jumalan rakastamia veljiä ja sisaria keskenään, olkoot eroavaisuutemme kokemusten, kulttuurin, iän tai ymmärryksen suhteen kuinka suuret tahansa. Ystävät ovat todenneet, että Valo voi valaista yhteen kokoontuneen ryhmän yhtä hyvin kuin yksittäisen sydämen ja sitoa ryhmän yhteen uskossa, tietoisuudessa ja kokemuksessa. Ystävät tuntevat tehtäväkseen rakentaa laajempaa maailmanlaajuista yhteisöä näkemällä ja vahvistamalla toinen toisessaan jumalallista mahdollisuutta, Siementä, Kristusta, sisäistä Valoa. Meidän täytyy oppia olemaan toistemme kanssa vahvistamalla ja ruokkimalla sitä, mikä toisessa on parasta – tai George Foxin sanoin – ”vastaamalla Jumalalle jokaisessa ihmisessä”. Sellaisessa yhteisössä, Ystävät uskovat, ihmiset todistavat riippumattomuudesta, myötätunnosta ja Jumalan rakkaudesta kokemuksellaan.
Ote Meeting the Spirit, Hans Weening

RAUHA

Rauhan periaate perustuu ymmärrykselle siitä, että Jumala ja ihmiset ovat samaa tekoa. Kuinka kukaan voi tappaa toisen Jumalan lapsen, Totuuden mahdollisen kanavan, kuinka harhaanjohdetulta hän saattaakaan juuri sillä hetkellä näyttää. Tämä testimoni on johtanut Ystävät vastustamaan kaikkia sotia ja sotaan valmistautumista. Amerikan sisällissodan aikaan monia Ystäviä erotettiin kokouksistaan, koska he osallistuivat aseelliseen toimintaan. Myöhemmin kun Ystävät joutuivat asevelvollisuuden piiriin, he työskentelivät omantunnon syistä kieltäytyvien oikeuksien puolesta. Tänä päivänä monet Ystävät tekevät työtä lopettaakseen ei vain fyysisen asevelvollisuuden, vaan myös verorahojensa käytön sotilaallisiin tarkoituksiin.

Rauhan periaate on käytännössä tarkoittanut ponnisteluja lievittää sodan kaikkien osapuolten kärsimyksiä. Se tarkoittaa ponnisteluja toimia rakentavana voimana konfliktissa olevien ihmisten tai kansojen välillä. Se tarkoittaa rauhanomaisten konfliktin ratkaisukeinojen etsimistä sellaisten laillisten instituutioiden kautta, kuten ovat kansainväliset sopimukset tai Euroopan unioni tai Yhdistyneet Kansakunnat. Se merkitsee jatkuvaa rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden etsimistä väkivallattomien yksilö- ja ryhmätyötapojen avulla kohti sosiaalista muutosta.

Esimerkiksi Quaker council for European Affairs (QCEA) ja Quaker United Nations (QUNO) Genevessä ja New Yorkissa edistävät kveekarien näkemyksiä vallan keskuksissa, missä poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset päätökset, joilla on maailmanlaajuista vaikutusta, tehdään. (” puhua vallalle totuutta”).

RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS IN A NUTSHELL :

but being friends , I say to you “(John 15:15 ) Jesus said to his disciples , and this was the name of the religious community , which was founded in England in 1600 ‘s. In Finland, the Quakers have had since the 1930’s .

Everyone has the Quaker faith , to one God. We believe the guide , but exhilarating and internal lights, the divine seed that germinates and grows all of their innermost , which open onto this life force .

This is why we are all human beings with race, nationality, social class , or religious or political opinions. Men and women all have the same responsibilities and rights of the community. Priests and preachers is not .

Jumalanpalvelusmuotomme is a common prayer , which may occur in any of the newspapers .

The Community is not bound by dogmas and sacraments , as the Quaker belief that all life is sacred , that is, containing the divine . Life is an indivisible whole , and it is the heart of love. This is based on the Quaker active in peace work , social justice , and humanity . Cohesion with mankind is to be involved in the reconstruction of violence and accident -affected areas and provide input conciliatory and healing the broken , and a live to the world.

To paraphrase the Swedish Annual Meeting brochure translated by Maija Mäkelä

WELCOME TO YOUR FIRST WORSHIP!

You can sit down anywhere, but ovenvieruspaikat should be left free from the late future. An hour-long prayer begins, the person in charge of the silent clock pointing to the agreed start time.

Kveekariryhmän silence does not mean that the group would be active. On the contrary, kveekarihartaus is an intense looking. Friends gather in hopes of experiencing the presence of God and share their experience. The silence makes it possible to focus on the essence of God, and Jesus is the way they live and face death shows how God’s love is shown in people’s lives and how we should live for yourself. Silence gives an opportunity to listen to the voice of God within him. If you will not listen to people talk, can not hear what they say. The same is true in relation to God. You have to learn to listen!

NOT SENSATIONAL

Seen from the outside is a devotional meeting will be no kohahduttavaa. The program sermons and virsineen missing. But the internal level, something can happen. If you learn to be silent in the right way, it may get a clearer vision of God, and be able to better reflect the real values ​​in life. Reverence searching for a connection with God ‘link and completely upon God’s care. When completed the internal light is perceived to have more space and a great life more clearly.

REACHING SILENCE

Lack of familiarity with silence, or some of the impressions of my wandering thoughts may interfere with the first few times. Do not let it stop, but to try again to return to your own inner quiet space where God is speaking to you. Almost all of the people are trying a once in a lifetime encounter with God – even those who have difficulty believing in God’s existence. God’s longing may be related to the strong joy or sorrow, or experience some kind of problem. No matter which dominates the thoughts and feelings at the moment, take them with a quiet devotion, and give them over to God.

TRYING TO UNDERSTAND

Experience of God’s presence may also occur in such a way that one or more participant in the meeting wants to share with others what his mind to fill places of worship. It is a matter for the Performing sacred, and all the participants at the meeting to receive a message of good will and understood by the mind. All the messages shown can help someone, even if they are just speaks to you. Our needs are different and must therefore be dealt with in different ways. Try to also include a spiritual purpose behind the words. The speaker wants to help the devotional message of the meeting. Spoken are not discussed, but the silence continues.

AFTER WORSHIP

The person in charge of the day breaks the silence hours, tackles his strike partner’s hand in greeting and gratitude by sharing the connection. Then, in particular, new visitors are greeted with a welcome message and explains things before the coffee hour. Visitors will enjoy happy to introduce themselves, ask questions and participate in an informal discussion interspersed with coffee. We understand, even if visitors wish to remain anonymous. No one gets hurt, even if you want to leave immediately after worship.

BOARD OF DIRECTORS 

  • Aino Vesanen, clerk
  • Sakari Oksanen
  • Toni Hämäläinen
  • Leena Lampela

EMES REPRESENTATIVE, WEB SITE EDITOR

  • Ari Kurlin

REPRESENTATIVE IN ECUMENICAL COUNCIL

  • Lari Junkkari

KEPA CONTACT PERSON

  • Kimmo Wilska