TOTUUS

Totuus on monimutkainen käsite. Sanaa käytetään joskus ilmaisemaan Jumalaa, joskus hartaudesta nousevaa vakaumusta ja joskus elämäntapaa. Kuuliaisuus totuudelle kuten Ystävät sen ymmärsivät, johtivat heidät toimintaan joka saattoi ulkopuolisten silmissä näyttää kummalliselta ja jopa provokatiiviselta. Varhaisille Ystäville Totuudesta todistaminen piti sisällään julkisten hartauskokousten järjestämisen, mihin rangaistuksiin se saattoikin johtaa. Se piti sisällään myös julistamista, minkä takia monia Ystäviä vangittiin. Ystävät kieltäytyivät alusta lähtien vannomasta, koska näkivät pitäytymisen totuudessa niin tärkeäksi. Heille vannominen merkitsi kahdenlaisen totuuden olemassaoloa ja heidän mielestään ihmisen tuli puhua totta kaikissa tilanteissa. Margaret Fell vangittiin ja hän menetti kaiken omaisuutensa kieltäydyttyään vannomasta uskollisuutta kuninkaalle.

TASA-ARVO

Jos jokaisen ihmisen katsotaan voivan olla suorassa yhteydessä Jumalaan, iästä, rodusta, kansallisuudesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja koulutuksellisesta asemastaan huolimatta – jos jokainen on tasa-arvoinen Jumalan rakkauden edessä ja hänellä on samanarvoinen mahdollisuus olla kanavana Jumalan totuuden ilmitulolle – siten kaikkia ihmisiä tulee pitää yhtä arvokkaina. On olemassa Siemen, Valo – ”jotakin Jumalasta” jokaisessa ihmisessä. Tämä näkemys on merkinnyt Ystäville alusta lähtien tasa-arvoa sukupuolten ja rotujen välillä. Englannissa ja Englannin siirtomaissa tämä merkitsi varallisuuteen ja luokkaan perustuvien etuoikeuksien päättymistä Ystävien keskuudessa. Japanissa ja Keniassa, missä naisen arvo on vain hiukan suurempi kuin kotitaloustavaran, se johti tytöille tarkoitettujen kveekarikoulujen perustamiseen. Se muodosti myös perustan orjuuden ja kuoleman rangaistuksen vastustamiselle.

YKSINKERTAISUUS

Ystävien keskuudessa vallitsee vakaumus siitä, että maailma tarjoaa liian monia houkutuksia totuudesta poikkeamiseen. Esimerkkeinä voi mainita varakkuuden, vallan tai nautintojen tavoittelun; liioittelu kielenkäytössä, kohtuuttomuus muodissa ja käytöksessä ja liiallinen painotus työasioihin, jopa hyvissä kohteissakin. Totuus on löydettävissä tavallisesti hiljaisessa, häiriintymättömässä johdatuksen odotuksessa ihmisen sydämessä, nöyrässä hengen yksinkertaisuudessa, joka tunnustaa maailman olevan Jumalan, ei meidän käsissämme.

Uskon periaate yksinkertaisuudesta pyrkii suuntaamaan huomiomme siihen, mikä on olennaista ja ikuista, jotta voisimme välttää ohimenevän ja epäolennaisen häiritsevän vaikutuksen. Selkeä ja rehellinen puhe ilmaisee koruttomuutta ja vaatimattomuutta. Kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan ja sen johdosta seuraava huoli ympäristön suhteen ja oikeudenmukaisen luonnonvarojen käytön suhteen ovat toinen ilmeinen tämän todistuksen näkyvä muoto. Kohtuuttomuudelle perustuva taloudellinen kasvu, tuhlaavaisuus ja keinotekoisesti luodut tarpeet nähdään olennaisina rikkomuksina yksinkertaisuuden periaatetta vastaan.

YHTEISÖ

Kaikki ihmiset ovat yhtälailla Jumalan rakastamia veljiä ja sisaria keskenään, olkoot eroavaisuutemme kokemusten, kulttuurin, iän tai ymmärryksen suhteen kuinka suuret tahansa. Ystävät ovat todenneet, että Valo voi valaista yhteen kokoontuneen ryhmän yhtä hyvin kuin yksittäisen sydämen ja sitoa ryhmän yhteen uskossa, tietoisuudessa ja kokemuksessa. Ystävät tuntevat tehtäväkseen rakentaa laajempaa maailmanlaajuista yhteisöä näkemällä ja vahvistamalla toinen toisessaan jumalallista mahdollisuutta, Siementä, Kristusta, sisäistä Valoa. Meidän täytyy oppia olemaan toistemme kanssa vahvistamalla ja ruokkimalla sitä, mikä toisessa on parasta – tai George Foxin sanoin – ”vastaamalla Jumalalle jokaisessa ihmisessä”. Sellaisessa yhteisössä, Ystävät uskovat, ihmiset todistavat riippumattomuudesta, myötätunnosta ja Jumalan rakkaudesta kokemuksellaan.
Ote Meeting the Spirit, Hans Weening

RAUHA

Rauhan periaate perustuu ymmärrykselle siitä, että Jumala ja ihmiset ovat samaa tekoa. Kuinka kukaan voi tappaa toisen Jumalan lapsen, Totuuden mahdollisen kanavan, kuinka harhaanjohdetulta hän saattaakaan juuri sillä hetkellä näyttää. Tämä testimoni on johtanut Ystävät vastustamaan kaikkia sotia ja sotaan valmistautumista. Amerikan sisällissodan aikaan monia Ystäviä erotettiin kokouksistaan, koska he osallistuivat aseelliseen toimintaan. Myöhemmin kun Ystävät joutuivat asevelvollisuuden piiriin, he työskentelivät omantunnon syistä kieltäytyvien oikeuksien puolesta. Tänä päivänä monet Ystävät tekevät työtä lopettaakseen ei vain fyysisen asevelvollisuuden, vaan myös verorahojensa käytön sotilaallisiin tarkoituksiin.

Rauhan periaate on käytännössä tarkoittanut ponnisteluja lievittää sodan kaikkien osapuolten kärsimyksiä. Se tarkoittaa ponnisteluja toimia rakentavana voimana konfliktissa olevien ihmisten tai kansojen välillä. Se tarkoittaa rauhanomaisten konfliktin ratkaisukeinojen etsimistä sellaisten laillisten instituutioiden kautta, kuten ovat kansainväliset sopimukset tai Euroopan unioni tai Yhdistyneet Kansakunnat. Se merkitsee jatkuvaa rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden etsimistä väkivallattomien yksilö- ja ryhmätyötapojen avulla kohti sosiaalista muutosta.

Esimerkiksi Quaker council for European Affairs (QCEA) ja Quaker United Nations (QUNO) Genevessä ja New Yorkissa edistävät kveekarien näkemyksiä vallan keskuksissa, missä poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset päätökset, joilla on maailmanlaajuista vaikutusta, tehdään. (” puhua vallalle totuutta”).

YSTÄVIEN USKONNOLLINEN SEURA PÄHKINÄNKUORESSA:

vaan ystäviksi minä sanon teitä” (Joh. 15:15) sanoi Jeesus opetuslapsilleen, ja tästä saatiin nimi uskonnolliselle yhteisölle, joka on perustettu Englannissa 1600-luvulla. Suomessa kveekareita on ollut 1930-luvulta lähtien.

Jokaisessa ihmisessä on kveekarien uskon mukaan jotakin Jumalasta. Uskomme opastavaan ja innostavaan sisäiseen Valoon, jumalalliseen siemeneen, joka itää ja kasvaa kaikkien niiden sisimmässä, jotka avautuvat tälle elämänvoimalle.

Tämän vuoksi pidämme kaikkia kanssaihmisinä rodusta, kansallisuudesta, yhteiskuntaluokasta tai uskonnollisista tai poliittisista mielipiteistä riippumatta. Miehet ja naiset, kaikilla on sama vastuu ja oikeudet yhteisössä. Pappeja ja saarnaajia ei myöskään ole.

Jumalanpalvelusmuotomme on yhteinen hartaus, jossa saattaa ilmetä jokin sanoma.

Yhteisöä eivät sido opinkappaleet eivätkä sakramentit, koska kveekarien vakaumuksen mukaan koko elämä on pyhää, siis jumalallisen sisältävää. Elämä on jakamaton kokonaisuus, ja ytimenä siinä on rakkaus. Tähän perustuu kveekarien aktiivinen rauhantyö, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja humaanisuus. Yhteenkuuluvuudessa koko ihmiskunnan kanssa halutaan olla mukana jälleenrakentamisessa väkivallan ja onnettomuuksien koettelemissa paikoissa ja antaa sovitteleva ja parantava panos rikkinäiseen ja jännitteiseen maailmaan.

Mukaillen Ruotsin vuosikokouksen esitteestä suomentanut Maija Mäkelä

TERVETULOA ENSIMMÄISEEN HARTAUSKOKOUKSEESI!

Voit istuutua minne tahansa, mutta ovenvieruspaikat on hyvä jättää vapaiksi myöhässä tuleville. Tunnin kestävä hartaushetki alkaa, kun vastuuhenkilö vaikenee kellon osoittaessa sovittua alkamisajankohtaa.

Kveekariryhmän hiljaisuus ei tarkoita sitä, etteikö ryhmä olisi aktiivinen. Päinvastoin, kveekarihartaus on intensiivistä etsimistä. Ystävät kokoontuvat toiveenaan kokea Jumalan läsnäolo ja jakaa kokemuksensa. Hiljaisuus tekee mahdolliseksi keskittää huomio Jumalan olemukseen ja Jeesukseen joka tavassaan elää ja kohdata kuolema on osoittanut miten Jumalan rakkaus ilmenee ihmisten elämässä ja miten meidän itse tulisi elää. Vaikeneminen suo tilaisuuden kuunnella Jumalan ääntä sisimmässään. Jos ei kuuntele ihmisten puhetta, ei kuule, mitä he sanovat. Sama pätee suhteessa Jumalaan. On opeteltava kuuntelemaan!

EI KOHUA HERÄTTÄVÄ

Ulkopuolelta nähtynä ei hartauskokouksessa tapahdu mitään kohahduttavaa. Ohjelma saarnoineen ja virsineen puuttuu. Mutta sisäisellä tasolla jotakin voi tapahtua. Jos oppii olemaan oikealla tavalla hiljaa, saattaa saada selvemmän näyn Jumalasta ja osata paremmin noudattaa oikeita elämänarvoja. Hartaudessa etsitään yhteyttä Jumalaan ja jättäydytään täysin Jumalan huolenpidon varaan. Sen toteutuessa koetaan sisäisen Valon saavan enemmän tilaa ja loistavan selvemmin elämässä.

HILJAISUUDEN TAVOITTAMINEN

Tottumattomuus hiljaisuuteen, jotkin vaikutelmat tai omat vaeltelevat ajatukset saattavat ensimmäisillä kerroilla häiritä. Älä anna sen estää, vaan koeta uudelleen palata oman sisimmän hiljaiseen tilaan, missä Jumala puhuu sinulle. Melkein kaikki ihmiset yrittävät jonkun kerran elämässään kohdata Jumalan – nekin joiden on vaikeata uskoa Jumalan olemassaoloon. Jumalan kaipuu voi liittyä voimakkaaseen ilon tai surun kokemukseen tai jonkinlaiseen ongelmaan. Riippumatta siitä, mikä hallitsee ajatuksiasi ja tunteitasi tällä hetkellä, ota ne mukaan hiljaiseen hartauteen ja luovuta ne Jumalan haltuun.

YRITÄ YMMÄRTÄÄ

Jumalan läsnäolon kokemus voi myös ilmetä niin, että yksi tai useampi kokouksen osanottaja haluaa jakaa muiden kanssa sen, mikä hänen mieltään täyttää hartaudessa. Se on asian esittävälle pyhää, ja kaikki kokouksen osanottajat vastaanottavat sanoman hyväntahtoisesti ja ymmärtävällä mielellä. Kaikki esitetyt viestit voivat auttaa jotakuta, vaikka ne eivät juuri sinua puhuttelisikaan. Tarpeemme ovat erilaisia ja niitä on siksi käsiteltävä eri tavoin. Yritä myös käsittää hengellinen tarkoitus sanojen takaa. Puhuja haluaa auttaa hartauskokousta sanomallaan. Puhutusta ei keskustella, vaan vaikeneminen jatkuu.

HARTAUDEN JÄLKEEN

Päivän vastuuhenkilö katkaisee hiljaisuuden tunnin kuluttua, tartutaan vieruskavereiden käteen tervehdykseksi ja kiitokseksi jaetusta yhteydestä. Sitten toivotetaan erityisesti uudet kävijät tervetulleiksi ja kerrotaan ilmoitusasiat ennen kahvihetkeä. Kävijät saavat mielellään esitellä itsensä, tehdä kysymyksiä ja osallistua epäviralliseen keskusteluun kahvin lomassa. Ymmärrämme senkin, jos kävijät haluavat pysyä tuntemattomina. Kukaan ei loukkaannu, vaikka haluaisit lähteä heti hartauden jälkeen.

HALLITUS

  • Aino Vesanen, kirjuri/yhdistyksen puheenjohtaja
  • Sakari Oksanen
  • Toni Hämäläinen
  • Leena Lampela

EMES-YHTEYSHENKILÖ, VERKKOSIVUVASTAAVA

  • Ari Kurlin

EDUSTAJA EKUMEENISESSA NEUVOSTOSSA

  • Lari Junkkari

KEPAN YHTEYSHENKILÖ

  • Kimmo Wilska